Tuesday, 23 June 2015

Perbezaan antara A-Level dan International Baccalaurate (IB)Apakah Perbezaan antara A-Level dan International Baccalaurate (IB)?BAHAGIAN 1
A. International Baccalaurate (IB)
1.  Apakah itu program IB?
IB ialah singkatan bagi  International  Baccalaureate yang merupakan program pra­-universiti yang mengambil masa selama 4 semester. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web http://www.ibo.org

2.  Apakah badan yang mengandalikan program IB?
Program IB dikendalikan oleh International  Baccalaureate Organisation (IBO) yang merupakan badan bukan kerajaan dan beribu pejabat di  Geneva, Switzerland. Pejabat yang menguruskan semua hal  berkaitan dengan peperiksaan dan kurikulum IB, iaitu IBCA, terletak di Cardiff, United Kingdom.

3.  Adakah penawaran program IB terhad di negara-negara tertentu sahaja?
Tidak. Sehingga 2006, terdapat  1742 IB World Schools yang menawarkan program IB di 122 negara.

4.  Apakah bahasa pengantar yang digunakan dalam program IB?
Tiga bahasa utama yang digunakan ialah Bahasa Inggeris, Perancis dan Sepanyol. 

5.  Apakah institusi yang menwarakan program IB di Malaysia?
Kolej MARA Banting merupakan institusi terulung yang menawarkan program IB di Malaysia untuk pelajar-­pelajar tempatan.  Institusi lain yang juga menawarkan program IB ialah International School of Kuala Lumpur, Mont Kiara International School, International School Penang (Uplands), dan baru­baru ini Sri KDU dan Kolej MARA Seremban.

6.  Apakah kukurikulum IB?
Kurikulum IB boleh dipaparkan melalui bentuk heksagon yang mewakili 6 bidang akademik mengelilingi satu pusat. Pelajar didedahkan kepada 2 tradisi  agung pembelajaran iaitu Sains dan Kemanusiaan. Subjek-subjek berikut ditawarkan di Kolej MARA Banting: 
 1. Kumpulan 1 – ‘Language A’ (bahasa ibunda) termasuk Kajian Sastera Dunia yang terpilihSubjek yang ditawarkan ialah Malay A1. 
 2. Kumpulan 2 – ‘Language B’ (bahasa kedua). Subjek yang ditawarkan ialah English B. 
 3. Kumpulan 3 – Individu dalam Masyarakat. Subjek  yang ditawarkan ialah Business & Management, Economics dan InformationTechnology in a Global  Society (ITGS). 
 4. Kumpulan 4 – Sains Amali. Subjek yang ditawarkan ialah Biologi, Kimia dan Fizik. 
 5. Kumpulan 5 – Matematik. Subjek yang ditawarkan ialah Matematik. 
 6. Kumpulan 6 – Subjek yang ditawarkan ialah subjek-­subjek daripada Kumpulan 3 atau 4. 
Selain daripada subjek­subjek di atas, 3 komponen tambahan yang diwajibkan ialah: 
1.  ‘Extended Essay ‘ daripada satu subjek yang ditawarkan dalam kurikulum IB
2.  ‘Theory of Knowledge’ (ToK)
3.  ‘Creative, Action and Service’ (CAS)

7.  Bagaimanakah kombinasi subjek ditentukan?
Para pelajar yang mengikuti dan memenuhi syarat program IB di Kolej  MARA Banting akan menerima Diploma IB. Setiap pelajar dikehendaki mempelajari 6 subjek: satu subjek  daripada tiap-­tiap kumpulan 1­5 dan subjek keenam dipilih daripada kumpulan 3 atau 4 atau daripada 6 subjek  di  atas,  pelajar mestilah mengambil  3 (tidak  melebihi  4) daripada subjek tersebut pada peringkat ‘higher level’ dan 3 (tidak kurang dari 2) pada peringkat ‘standard level’. Pengambilan subjek-­subjek  ‘higher level’  berhubung rapat dengan bidang pengajian yang bakal diikuti pada peringkat ijazah nanti.
8.  Apakah perbezaan antara subjek ‘Higher Level dan ‘Standard Level’?
Perbezaan ini dapat dilihat daripada jumlah peruntukan masa. Subjek  ‘higher level’  memerlukan masa perjumpaan atau kuliah minima sebanyak  240 jam manakala ‘standard level’ memerlukan masa perjumpaan minima sebanyak 150 jam sepanjang tempoh 2 tahun.
9.  Mengapakah pelajar perlu mempelajari sastera dunia Malay A1 sedangkan program IB dikendalikan dalam bahasa Inggeris?
Untuk menggalakkan pelajar mendalami  budaya masing­-masing. Pelajar seharusnya berbangga dengan warisan sastera bahasa ibunda dan pada masa yang sama menghormati budaya masyarakat antarabangsa. Pembelajaran Sastera Dunia (‘World  Literature’) dapat memanfaatkan pelajar IB dari  sudut perspektif global. Ia memainkan peranan yang penting dalam memperkenalkan ‘world spirit’ melalui keunikan peluang yang ditawarkan oleh bermacam kaedah apresiasi yang mana budaya mempengaruhi dan membentuk pengalaman hidup manusia sejagat.

10.  Apakah itu  ‘Extended Essay’?
‘Extended Essay’ merupakan komponen dalam kurikulum Program Diploma IB yang mewajibkan pelajar menulis esei sepanjang 4000 patah perkataan berdasarkan topik kajian yang dipilih. Ia bertujuan memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menjalankan penyelidikan terhadap topik yang diminati. Pelajar diperlukan membiasakan diri dengan penyelidikan kendiri dan penulisan akademik yang dipraktikkan di peringkat universiti. IBO mengesyorkan pelajar menumpukan 40 jam untuk penyelidikan dan penulisan esei.

11.  Apakah kepentingan ‘Extended Essay’?
Memandangkan ia adalah komponen wajib, kegagalan menghantar ‘Extended Essay’ bermakna pelajar tidak layak memperolehi diploma. Melalui pengalaman, kami mendapati pihak universiti sentiasa cenderung terhadap penghasilan ‘Extended Essay’ dan bagi sesetengah kes, ini menjadi faktor utama dalam membantu pelajar memperolehi kemasukan ke bidang kursus yang mencabar seperti perubatan. Maklum balas daripada bekas pelajar menunjukkan pengalaman menghasilkan ‘Extended Essay’ semasa mengikuti program IB membantu dalam penghasilan mini­tesis pada peringkat universiti memandangkan mereka telah pun mempunyai asas teras penyelidikan kendiri.

12.  Apakah itu  ‘Theory of Knowledge’ dan bagaimanakah penilaiannya dibuat?
‘Theory of Knowledge’ (ToK) merupakan komponen utama dalam falsafah pendidikan IB dan oleh itu diwajibkan kepada semua pelajar. Penawaran ToK adalah bertujuan untuk merangsang pemikiran kritikal baik di dalam atau di luar bilik kuliah. Kepentingan ‘Theory of Knowledge’ adalah sebagai subjek teras IB yang menghubungkan semua subjek­subjek yang ditawarkan di dalam kurikulum IB. Oleh kerana setiap bidang ilmu mempunyai komposisi dan metodologinya yang tersendiri, melalui subjek ToK ini, pelajar akan dibantu untuk meneliti konsep ilmu dan mengenalpasti nilai­-nilai yang diterapkan dalam subjek yang berbeza.
Penilaian ‘Theory of Knowledge’ adalah seperti berikut: 
1.­ ‘Internal Assessment’ – persembahan oral selama 10 minit 
2.­ ‘External Assessment’– penulisan esei sebanyak 1600 patah perkataan.

13.  Apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti CAS?
CAS adalah singkatan untuk ‘Creative’, ‘Action’, dan ‘Service’. Aktiviti CAS merangkumi aktiviti yang berorientasikan kreativiti pergerakan fizikal dan khidmat masyarakat.
Aktiviti CAS berfungsi sebagai pelengkap kepada pencapaian akademik pelajar. CAS menyediakan ruang untuk para pelajar belajar melalui pengalaman dan mengembangkan potensi serta kemahiran yang terdapat dalam diri mereka. Melalui penglibatan pelajar di dalam pelbagai aktiviti CAS (dalam kampus, luar kampus dan semasa cuti semester), mereka akan memperolehi faedah­faedah berikut:
 • Mempunyai keyakinan diri yang tinggi.
 • Menghormati/menghargai pelbagai nilai dan kepercayaan merentasi kaum, adat, budaya, agama, jantina dan politik. 
 • Kesedaran diri  yang tinggi  terhadap isu-­isu kemanusiaan, alam sekitar dan sebagainya dari perspektif masyarakat setempat, negara dan antarabangsa. 
 • Berkebolehan untuk berinteraksi secara berkesan dan bermakna dengan orang lain. 
 • Kesedaran diri yang tinggi tentang tanggungjawab terhadap masyarakat.
 • Berkebolehan untuk mengimbas kembali dan mempelajari  sesuatu daripada pengalaman yang diperolehi. 
 • Semangat yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru dengan penuh komited, berinisiatif dan penuh keyakinan. 
 • Berkebolehan untuk  menempuh segala cabaran hidup dan sentiasa bersedia untuk memperbaiki kelemahan diri. 
 • Memperolehi kepakaran atau kebolehan tertentu yang boleh dimanfaatkan untuk membantu orang lain dan kerjaya pada masa hadapan.
14.  Bagaimanakah penggreddan dibuat?
Setiap subjek diberi gred 1 hingga 7:
 • 7 ­ Excellent (Cemerlang)
 • 6 ­ Very Good (Sangat Baik)
 • 5 ­ Good (Baik)
 • 4 ­ Satisfactory (Memuaskan)
 • 3 ­ Mediocre (Sederhana)
 • 2 ­ Poor (Lemah)
 • 1 ­ Very Poor (Gagal)
Jumlah mata maksimum untuk 6 subjek ialah 42.

15.  Berapakah jumlah mata maksima yang boleh diperolehi?
45 (42 mata dari 6 subjek  dan 3 mata matriks dari penilaian ‘Extended Essay’ dan ‘Theory of Knowledge’).

16.  Apakah syarat kemasukan untuk mengikuti program IB?
Pelajar lepasan SPM atau setaraf  dengannya boleh memohon untuk mengikuti program IB sekiranya memperolehi kelayakan yang ditetapkan oleh penaja.

18.  Di negara manakah para pelajar boleh memohon untuk melanjutkan pelajaran mereka?
Pelajar-­pelajar boleh memohon untuk  memasuki institusi  pengajian di negara­negara seperti United Kingdom, Ireland,  Australia, New Zealand dan negara­negara lain yang ditetapkan oleh penaja.

B. A-Level
1. Apakah A-Levels? 
Para siswa akanbelajar selama 2 tahun. Persiapan untuk A-Levels seringkali ditempatkan di sekolah-sekolah khusus. Tahun pertama disebut sebagai “lower sixth” sedangkan tahun kedua disebut “upper sixth”. Siswa akan mengikuti ujian diakhir tahun pertama dan kedua. 
2. Mengapa belajar A-Levels? 
Universiti-universiti di luar negara(terutamanya di barat) dikenal dan diakui sebagai yang terbaik di dunia, dan cara untuk anda diterima di salah satu universiti tersebut adalah dengan ujian A-Levels. 
3. Berapakah bilangan subjek bagi program A-Level?                                                 
Bilangan minimum bagi subjek ialah 3 dan paling banyak ialah 4 subjek. Selain itu, subjek yang ditawarkan di sesebuah kolej adalah berbeza dengan kolej yang lain. Jadi, para pelajar dinasihatkan supaya menyemak subjek-subjek yang ada ditawarkan di kolej yang ingin dimasuki.

4. Apakah institusi yang menawarkan program A-Level di Malaysia?                                            
Berikut ialah senarai-senarai institusi yang menawarkan program A-Level di Malaysia:
BAHAGIAN 2
 
1. Tahap Kesukaran
Sesiapa yang berusaha untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi akan tahu bahawa cabaran pembelajaran yang akan dihadapi akan menjadi lebih sukar daripada pembelajaran di peringkat sekolah menengah. Apabila dibuat perbandingan antara A-Level dengan IB, tahap kesukaran dalam pembelajaran yang akan dihadapi para pelajar adalah lebih sukar bagi mereka yang memilih IB.
Hal ini adalah kerana para pelajar yang memlih IB akan dinilai dalam pelbagai subjek. Program IB direka khusus bagi para pelajar yang bermotivasi tinggi dan mempunyai dorongan untuk berjaya dalam mata pelajaran anda mungkin mendapati subjek tersebut sukar. 
Kursus ini menggabungkan enam mata pelajaran, tiga yang akan diambil di peringkat standard dan tiga di peringkat yang lebih tinggi. Pelajar memilih salah satu dari setiap bidang-bidang berikut:
• Bahasa Asli (biasanya bahasa ibunda anda).
• Bahasa Kedua (ini boleh menjadi bahasa yang anda telah belajar atau yang baru).
• Sains (ini boleh menjadi Biologi, Fizik, Kimia atau sesuatu yang seperti Teknologi Reka Bentuk).
• Matematik dan Sains Komputer.
• Seni (Muzik, Teater,Tarian).
• Individu dan Masyarakat (Sejarah, Psikologi, Geografi).
Selain itu, pelajar yang memilih IB juga perlu melengkapkan kursus dalam teori pengetahuan, mengambil bahagian dalam program khidmat masyarakat dan menulis esei lanjutan sebanyak 4000 patah perkataan.
Bagi program A-Level pula, para pelajarnya akan mengkaji subjek tertentu secara terperinci. Program A-Level juga menawarkan pelbagai jenis subjek untuk dipelajari seperti ‘applied A-levels’ iaitu subjek yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan dan sosial. 
Dalam program A-Level anda hanya akan mengambil 4/3 subjek sahaja. Jika dibandingkan dengan program IB, para pelajarnya perlu mengambil 6 subjek. 
Akhirnya, para pelajar yang ingin cemerlang dalam program A-Level akan menyasarkan ‘A’ dalam 3 subjek yang mana mungkin tidak memerlukan usaha yang banyak jika dibandingkan dengan pelajar IB yang perlu menyasarkan lebih daripada 40 mata untuk mencapai taraf pelajar cemerlang. Bagi pelajar A-Level yang hanya menyasarkan untuk lulus sahaja, hanya perlu memastikan diri mereka memperolehi ‘C’ dalam 3 subjek yang mana mungkin tidak memerlukan usaha yang banyak jika dibandingkan dengan pelajar IB yang mesti mendapat lebih daripada 24 mata untuk mencapai tahap lulus.

2. Mana Satu Lebih Dipandang Tinggi
Agak sukar untuk mengatakan yang mana satukah program yang lebih dipandang tinggi sama ada program IB atau A-Level. Bagi kalangan pelajar, program A-Level adalah lebih dikenali berbanding program IB. Apabila ditanya kepada pelajar yang mengambil A-Level mengetahui apa itu program IB, kebanyakan mereka akan mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui apa-apa mengenai program IB.
Dalam dunia hari ini, program IB telah diiktiraf oleh lebih daripada 100 universiti di luar negara. Jadi, adalah wajar jika saya katakan bahawa adalah lebih baik  sekiranya anda memilih program IB apabila anda ingin melanjutkan pelajaran  ke luar negara kerana peluang anda akan lebih cerah kerana terdapat lebih daripada 100 universiti di luar negara yang mengiktiraf program IB.
Walau bagaimanapun tidak dinafikan memang terdapat beribu-ribu pelajar yang mengambil program A-level mendapat tempat di universiti pada setiap tahun.
Program IB menawarkan pengetahuan asas yang lebih luas, bukannya pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu subjek manakala program A-level adalah sebaliknya. 
Bagi mereka yang telah mempunyai laluan kerjaya yang jelas, program A-Level adalah lebih baik kerana program tersebut menawarkan pembelajaran yang mendalam mengenai sesuatu subjek yang berkaitan dengan kerjaya kita. Walau bagaimanapun bagi mereka yang mungkin mahu menjadi apa-apa dari seorang peguam kepada seorang saintis forensik, program IB ialah pilihan yang wajar dipilih.

3. Cara Seseorang Pelajar Dinilai
Penilaian bagi program IB dan A-Level melibatkan peperiksaan dan kerja kursus. Untuk program IB, anda akan diberikan maksimum sebanyak 45 mata (7 mata daripada setiap 6 subjek pilihan dan 3 mata daripada 3 subjek teras).
Bagi memperolehi diploma dalam program IB anda mestilah mendapat sekurang-kurannya 24 mata. Mengikut ‘Universities and Colleges Admissions Service’ (UCAS), 24 mata dalam program IB bersamaan dengan ‘260 UCAS points’ iaitu bersamaan dengan 1B dan 2C dalam program A-Level. Mata yang paling tinggi dalam program IB ialah 45 mata iaitu bersamaan dengan ‘720 UCAS points’ yang bersamaan dengan 6A dalam program A-Level.
Oleh itu, sistem mata yang digunakan dalam program IB membolehkan para pelajar yang terbilang dalam kalangan pelajar yang cemerlang dapat dikenal pasti. 
Akhirnya, dalam program IB para pelajarnya juga dikehendaki menulis esei lanjutan iaitu suatu projek penyelidikan yang dijalankan sendiri oleh pelajar. Dengan esei lanjutan ini, para pelajar akan mendapat pendedahan awal mengenai cara untuk menulis tesis (biasanya ditulis oleh mereka yang ingin mengambil PhD) yang mana merupakan satu kelebihan bagi para pelajar yang mengambil program IB.

A-LEVEL Vs IB

A-Levels vs. IB - What's Best For You?

Academically the A-Levels and International Baccalaureate (IB) are both rigorous programs and acceptable entry qualification for university courses in the UK. But there are some core differences between them.

To choose between A-levels and International Baccalaureate, ask whether you are a specialist or an all-rounder.

1. Breadth v Specialisation

A-LEVELS


One of the main advantages of A-Levels is that they allow students to study the subjects they are passionate about and want to pursue at university. A-Levels require students to study four subjects in the first year, keeping just three of those in the second. It is usual for the subjects to be related in some way (e.g. students wanting to get into medicine or engineering would choose three science subjects + maths).

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)

The IB allows more flexibility for students who are still indecisive what kind of studies they would like to pursue at University. Genuine all-rounders - who don’t want to specialize too early – can (1) maintain their interest in a broad range of subjects and (2) keep their options open. Students have to follow six different subjects for two years. In addition, the unique core requirements of the Diploma are Theory of Knowledge, CAS (Community, Action, Service) and the Extended Essay.

2. Focus vs.Time Management

A-Level students have the option to focus solely on their academics, since extra-curricular activities are not compulsory.

The most important skills IB students have to acquire is the ability to manage their time efficiently: Six subjects, internal assessments, TOK and the Extended Essay and CAS commitments – the IBDP is the ideal for students who are well-rounded with a range of interests beyond the classroom.

Our advice to students who are indecisive: know thyself. Think very deeply about what would best suit you as an individual.